Muzeum Medycyny i Farmacji

ul. Ostrogórska 30, Sosnowiec

Deklaracja dostępności

Wstęp 

Muzeum Medycyny i Farmacji – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848). 

Data publikacji strony internetowej:2019-01-01 

Data sporządzenia deklaracji dostępności:2024-04-16

Data ostatniej aktualizacji:2024-04-15 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://muzeum.sum.edu.pl/

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Status:
częściowo zgodna

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

  • 1.1.1 Treści nietekstowe 
  • 1.3.1 Informacje i związki, 
  • 2.4.4 Cel linku (w kontekście) 

Muzeum Medycyny i Farmacji – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach aktywnie kontynuuje prace nad eliminacją barier cyfrowych i architektonicznych, dążąc do zapewnienia pełnej dostępności swoich zasobów. 

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w celu przekazania ewentualnych uwag prosimy o kontakt z Panią Agata Pustułkarzecznik@sum.edu.pl, tel. 32 20 83 639). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej. Możliwe jest również żądanie o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 przedmiotowej ustawy. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo; wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie ww. dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu wskazując alternatywny sposób dostępu do tego elementu. 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, można do tego podmiotu publicznego złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

PROCEDURA ŻĄDANIA DOSTĘPNOŚCI 

Zapewnienie dostępności następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w wyznaczonym terminie, podmiot publiczny informuje o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie realizacji, który nie przekracza 2 miesięcy. 

W przypadku, gdy dostępność cyfrowa nie jest możliwa, podmiot informuje o alternatywnych sposobach dostępu do treści. 

SKARGI I ODWOŁANIA 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu, można złożyć skargę bezpośrednio do Centrum lub przesłać sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych: Informujemy, że w obiekcie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, na parterze, została wykonana nowa toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta jest dostępna bez konieczności pokonywania barier architektonicznych, co umożliwia łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz tych z ograniczoną mobilnością. Toaleta wyposażona jest w odpowiednie uchwyty wspomagające oraz przestrzeń umożliwiającą swobodne manewrowanie wózkiem.


Audytor:nie dotyczy
Ocena: nie dotyczy
Aplikacje: nie dotyczy