Regulamin Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

§ 1

1. Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwane dalej „Muzeum”, jest jednostką ogólnouczelnianą, zlokalizowaną na terenie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 30.
2. Muzeum jest jednostką organizacyjną o charakterze administracyjnym, z merytorycznym podporządkowaniem Dziekanowi Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu i służbowym – Kanclerzowi.
3. Muzeum nie jest jednostką w rozumieniu ustawy o muzeach, a tym samym przepisy tej ustawy, jak i wydanych aktów wykonawczych nie znajdują do niej zastosowania.

 

§ 2

1. Muzeum upowszechnia wiedzę o historii medycyny i farmacji, w tym o działaniach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadzi działalność edukacyjną oraz gromadzi, udostępnia i trwale ochrania zbiory z zakresu medycyny i farmacji.
2. Muzeum gromadzi zbiory związane z historią medycyny i farmacji m.in.: dokumenty, teki biograficzne farmaceutów, lekarzy, czasopisma, fotografie, książki, medale, odznaczenia, obrazy, rzeźby, ryciny, naczynia i sprzęt apteczny oraz medyczny, preparaty, implanty, protezy.
3. Muzeum realizuje zadania określone w ust. 1 i 2, poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym zajęć dydaktycznych realizowanych
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zajęć z uczestnikami Uniwersytetu Pierwszego i Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Licealisty, Uniwersytetu Otwartego oraz w ramach innych projektów prozdrowotnych realizowanych przez SUM, w tym również z wykorzystaniem nowoczesnych metod wizualizacji i prezentacji za pomocą mediów elektronicznych;
b) katalogowanie i opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
c) tworzenie kolekcji dydaktycznych;
d) udostępnianie zbiorów, poprzez tworzenie wystaw stałych i czasowych.
4. W celu realizacji swoich zadań, Muzeum może współdziałać z innymi muzeami, instytucjami kultury, szkołami, uczelniami, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.

 

§ 3

1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Muzeum oraz zbiorów, następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych, obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
2. Organizacja oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych lub warsztatów dla grup zorganizowanych może mieć charakter odpłatny, przy uwzględnieniu zasad o których mowa w ust. 1.
3. Wszelka korespondencja wytworzona w Muzeum do osób i podmiotów zewnętrznych winna być kierowana z zachowaniem zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej, obowiązującej w Uczelni.

§ 4

1. Muzeum może być otwarte dla zwiedzających w terminach i godzinach ustalonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i podanych do wiadomości publicznej.
2. Ustalenie godzin otwarcia dla zwiedzających indywidualnie, jak i grup zorganizowanych następuje przez Dziekana w porozumieniu z Kierownikiem ds. Pracowniczych i Socjalnych, przy uwzględnieniu planów studiów i harmonogramów zajęć oraz czasu pracy.
3. Zasady zwiedzania Muzeum określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Cennik biletów wstępu do Muzeum stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2018 r.

 

Zasady zwiedzania Muzeum

1. Zwiedzanie sal ekspozycyjnych odbywa się pod nadzorem pracownika Uczelni w dniach i godzinach podanych do publicznej wiadomości przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

2. Informacje, dotyczące dni i godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających, zamieszczane są w Muzeum oraz na stronie internetowej: http://muzeum.sum.edu.pl/. W wyjątkowych sytuacjach dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania Muzeum z przewodnikiem w innych godzinach.

3. Rozpoczęcie zwiedzania sal ekspozycyjnych odbywa się o pełnych godzinach zegarowych w dniach otwarcia Muzeum, przy czym ostatnie wejście odbywa się godzinę przed zamknięciem. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum do godziny zamknięcia.

4. Zwiedzanie grupowe (grupa, która liczy od 10 do maksymalnie 25 osób) może odbywać się bez przewodnika lub z przewodnikiem. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa 45 minut.

5. Dla zorganizowanych grup, o których mowa w pkt. 4 istnieje możliwość zwiedzania Muzeum, wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (tel. +48 32 364 13 85) lub pisemnej: muzeum@sum.edu.pl.

6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest zakup biletu wstępu (paragon fiskalny), zgodnie z cennikiem biletów wstępu do Muzeum. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość wystawienia faktury.

7. Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych na terenie Muzeum jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystywanie zdjęć na cele promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

8. Zwiedzający obowiązani są do pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej (płaszcze, kurtki) oraz parasoli, a także wszelkich dużych toreb, plecaków. Szatnia jest bezpłatna.

9. Pracownicy Uczelni nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez zwiedzających.

10. Fotografowanie i filmowanie nie może przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Fotografowanie na terenie Muzeum dozwolone jest bez użycia dodatkowego oświetlenia.

11. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za uszkodzenia mienia Muzeum.

12. Na terenie Muzeum niedozwolone jest:
a) wnoszenie broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,
b) palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
c) spożywanie żywności i picie napojów,
d) zwiedzanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a także zwiedzanie przez osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
e) wprowadzanie zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika,
f) prowadzenie głośnych rozmów telefonicznych.

W przypadku naruszenia powyższych zakazów, obsługa Muzeum ma prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, obsługa Muzeum uprawniona jest do podjęcia odpowiednich działań, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

13. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Muzeum, oraz są odpowiedzialni za ich czyny.

14. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

 

Cennik biletów wstępu do Muzeum

 

Rodzaj biletów

Cena za bilet
Bilet normalny indywidualny 10,00 zł
Bilet ulgowy indywidualny* 6,00 zł
Bilet normalny grupowy (cena za osobę) 9,00 zł
Bilet ulgowy grupowy* (cena za osobę) 5,00 zł
Koszt przewodnika (oprowadzanie 45 min) 25,00 zł
Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studenci innych Uczelni realizujący część programu kształcenia w ramach programów wymiany międzynarodowej lub międzyuczelnianej. Wstęp wolny na podstawie aktualnej legitymacji
Koszt organizacji zajęć tematycznych oraz prelekcji ustalany indywidualnie na wniosek zainteresowanego

*Bilet ulgowy przysługuje:

  • dzieciom i młodzieży od 7 do 18 roku życia, na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego wiek,
  • studentom innych Uczelni do 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
  • emerytom i rencistom, na podstawie okazania legitymacji emeryta lub rencisty,
  • osobom z niepełnosprawnościami, na podstawie okazania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub ważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

Bezpłatny wstęp przysługuje:

  • dzieciom do lat 6
  • studentom SUM i studentom innych Uczelni, którzy realizują część programu kształcenia w ramach programów wymiany międzynarodowej lub międzyuczelnianej, na podstawie aktualnej legitymacji
  • osobom fizycznym na umotywowany pisemny wniosek, tylko za zgodą Rektora SUM lub osoby przez Niego upoważnionej

W kasie Muzeum przyjmowana jest tylko gotówka.

 

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informujemy, że niektóre naturalistyczne treści wystawy muzealnej, mogą negatywnie wpływać na wrażliwego odbiorcę. Na terenie wystawy dzieci powinny przebywać pod opieką pełnoletnich opiekunów.

Na terenie całego obiektu znajduje się monitoring, prosimy nie dotykać eksponatów i aranżacji wystawy.